Միության կանոնադրությունը

Ընդհանուր դրույթներ

<<ՍԵՎԱԿ Միություն>> ընկերության /այսուհետ` ընկերություն/ Հայաստանյան մասնաճյուղը /այսուհետ` մասնաճյուղ/, հիմնադրվել է ընկերության կոմիտեի 2011թ. հունիսի 17-ի նիստի որոշմամբ:

Միության գլխամասը գտնվում է Ֆրիբորգում է (շվեյցարիա, 1700 Ֆրիբուրգ, 1700, Ֆրիմբուրգ փողոց, փողոց Chanue)։ Միությունը կարող է առաջնորդվել `իր գլխամասային գրասենյակից դուրս, Եվրոպայում կամ Հայաստանում մեկ կամ ավելի մասնաճյուղեր ստեղծելու համար:
Միության տևողությունը անսահմանափակ է։

Միության նպատակն է ամրապնդել սոցիալ-մշակութային փոխանակումները Եվրոպայի և Հայաստանի միջև: Միությունը զբաղվում է հետվյալ ոլորտներով
- Ուսուցում և մասնագիտական կողմնորոշում
- Բնապահպանություն և էկոտուրիզմ
- Լեզվի փոխանակում և լեզվի դասընթացներ
- Միջմշակութային իրադարձություններ
- Եվ ցանկացած այլ գործողություն, որը կարող է նպաստել միության նպատակին:

Անդամներ

Անդամակցության իրավունք ունեն ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձինք, ովքեր ցանկանում են աջակցել ասոցիացիայի նպատակներին: Անդամակցության հայտերը պետք է հասցեագրվեն Կոմիտեին, որն զբաղվում է նոր անդամների ընդունելությամբ և տեղեկացնում է Գլխավոր ասամբլեային:

Յուրաքանչյուր անդամ ասոցացյաին անդամակցելիս ընդունում է միության կանոնադրությունը և իրավասու մարմինների որոշումները: Անդամակցությունը հաստատվում է Կոմիտեի / Գլխավոր ասամբլեայի կողմից դիմումի հաստամամբ և անդամավճարի վճարմամբ:

հրաժարականը պետք է գրավոր փոխանցվի Կոմիտեին: Ընթացիկ տարվա անդամավճարը ենթակա է վճարման: Կոմիտեն կարող է առաջարկել անդամներին անդամակցության կասեցումը եթե առկա է բավարար հիմանավորում։

Ասոցիացիայի անդամները ոչ մի անձնական պատասխանատվություն չեն կրում Ասոցիացիայի ստանձնած պարտավորությունների համար, դրանք բացառապես ապահովված են Ասոցիացիայի գույքով:

Օրգաններ

Ասոցիացիայի մարմիններն են.
1. Գլխավոր ասամբլեա
2. Կոմիտե
3. Աուդիտորներ (աուդիտորները հանձնաժողովի անդամ չեն)

Ասոցիացիայի գերագույն մարմինը Գլխավոր ասամբլեան է: Այն կազմված է Ասոցիացիայի բոլոր անդամներից:

Գլխավոր ասամբլեան զբաղվում է հետևյալ հարցերով.
- Որոշումներ ընդունել անդամների ընդունման և կասեցման վերաբերյալ
- Ընտրել Կոմիտե և աուդիտորներ.
- Ընդունել հանձնաժողովի գործունեության հաշվետվությունը
- Ընդունել հաշիվները և քվեարկել բյուջեի վերաբերյալ
- Ազատել կոմիտեին և աուդիտորներին
- Սահմանել տարեկան անդամավճարների չափը
- Ընդունել և փոփոխել Ասոցիացիայի կանոնադրությունը
- Ասոցիացիան լուծարել։

Սովորական ընդհանուր ժողովն անցկացվում է ամեն տարի: Դրա ամսաթիվը և օրակարգը պետք է անդամներին հաղորդվեն առնվազն երեք շաբաթ առաջ: Արտակարգ ժողով կարող է անցկացվել Կոմիտեի որոշմամբ կամ քվեարկելու իրավունք ունեցող անդամների առնվազն երեք հինգերորդի պահանջով:

Յուրաքանչյուր անհատ կամ կազմակերպության ներկայացուցիչ ունի մեկ ձայն: Ձայների կուտակումն արգելվում է: Ոչ-ոքիի դեպքում նախագահն է կայացնում վերջնական որոշումը. Քվեարկությունն ու ընտրությունը տեղի են ունենում ձեռք բարձրացնելով: Դրանք տեղի են ունենում գաղտնի քվեարկությամբ, եթե անդամների առնվազն 3/5-ը դա պահանջում է։

Կոմիտեն բաղկացած է 3-ից 9 անդամներից: Այն ընտրվում է Գլխավոր ասամբլեայի կողմից: Կոմիտեն ընտրում է Նախագահին և որոշում է յուրաքանչյուր անդամի դերը: Կոմիտեի բոլոր անդամների լիազորությունների ժամկետը 2 տարի է: Նրանք կարող են վերընտրվել:

Կոմիտեն ուղղորդում է Ասոցիացիայի գործունեությունը: Այն հանդիպում է այնքան անգամ, որքան անհրաժեշտ է ՝ իր անդամներից մեկի հրավերով: Կոմիտեն ներկայացնում է Ասոցիացիան երրորդ կողմերի նկատմամբ: Նախագահի և Կոմիտեի անդամի ստորագրությունը վավերականորեն ներառում է Ասոցիացիայի պատասխանատվությունը: Դա պատասխանատու է.
- Ձեռնարկել բոլոր անհրաժեշտ միջոցները Ասոցիացիայի կողմից սահմանված նպատակներին հասնելու համար
- Գումարել սովորական և արտակարգ իրավիճակների ընդհանուր ժողովներ.
- Վերահսկել Ասոցիացիայի կանոնադրության իրականացումը
- Տնօրինել Ասոցիացիայի ակտիվները։

Ընդհանուր ժողովը երկու տարվա ընթացքում ընտրում է երկու աուդիտոր: Նրանք կարող են վերընտրվել մեկ անգամ: Նրանք պատասխանատու են Ասոցիացիայի հաշիվների աուդիտի համար: Նրանք իրենց զեկույցը ներկայացնում են Գլխավոր ասամբլեային:

Ֆինանսներ

Ասոցիացիայի ռեսուրսները հետևյալն են.
- Անդամավճարներ
- Նվիրատվություն
- Ասոցիացիայի գործունեությունից ստացված եկամուտ
- Ակտիվներից եկամուտներ։

Վերջնական դրույթներ

Ասոցիացիայի կանոնադրության մեջ փոփոխություններ կարող են կատարվել միայն Ընդհանուր ժողովի որոշմամբ, որին ներկա են քվեարկելու իրավունք ունեցող անձանց երկու երրորդ մեծամասնությունը, պայմանով, որ փոփոխության պահանջի օրակարգ լինի:

Ասոցիացիայի լուծարումը կարող է որոշվել միայն Կոմիտեի կամ քվեարկության իրավունք ունեցող անդամների կեսի պահանջով, հատուկ գումարված Արտահերթ ընդհանուր ժողովում:

Միության լուծարումը կարող է որոշվել միայն Կոմիտեի կամ քվեարկության իրավունք ունեցող անդամների կեսի պահանջով `հատուկ այդ նպատակով գումարված արտահերթ ընդհանուր ժողովում: Ասոցիացիան լուծարելու որոշումը հաստատում է ներկաների և քվեարկելու իրավունք ունեցողների երկու երրորդը:
Լուծարման դեպքում՝ Արտահերթ ընդհանուր ժողովը որոշում է կայացնում Ասոցիացիայի ակտիվների օգտագործման մասին ՝ հաշվի առնելով Ասոցիացիայի նպատակները: Ոչ մի դեպքում Ասոցիացիայի ակտիվները չեն կարող վերադարձվել նրա անդամներին `վերջինների անձնական օգտագործման համար:

Վայրը և ամսաթիվը ՝ Ֆրիբորգ, 5 մայիսի, 2010 թ

ՍԵՎԱԿԻ ՄԻՈՒԹՅՈՒՆ